Likwidacja skutków COVID-19

Przedsiębiorstwo ATT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie  od 2020-07-01 do 2020-09-30 zrealizowało projekt POIR.03.04.00-12-0204/20

„Likwidacja skutków gospodarczych COVID-19 w firmie ATT Sp. z o.o. w Krakowie”

Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Instytucja zawierająca umowę – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Numer naboru – POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20
Numer umowy – POIR.03.04.00-12-0204/20
Data umowy – 2020-08-27

Wartość ogółem    Wydatki kwalifikowalne   Dofinansowanie        Wkład UE                Wkład własny

337 558,44  PLN      337 558,44  PLN                 337 558,44   PLN       337 558,44  PLN     0,00 PLN

0
0