Zasto­so­wa­nie roz­wią­zań ATT Inox Drain na przy­kła­dzie Bro­wa­rów w Pol­sce

2021/06/04

Sza­nowni Pań­stwo,
Z przy­jem­no­ścią przy­bliżę temat zasto­so­wa­nia kon­struk­cji ze stali nie­rdzew­nej na przy­kła­dzie naj­więk­szego Bro­waru w Pol­sce – Kom­pani Piwo­war­skiej S A. ATT Inox Drain od wielu lat dostar­cza roz­wią­za­nia, które muszą spro­stać naj­wyż­szym stan­dar­dom jako­ścio­wym, este­tycz­nym oraz higie­nicz­nym. Z pomocą pro­fe­sjo­nal­nego działu pro­jek­to­wego oraz wspar­ciu wykfa­li­fi­ko­wa­nych tech­no­lo­gów ATT Inox Drain realizuje roz­wią­za­nia, które cha­rak­te­ry­zują się bez­a­wa­ryjną pracą – co przy dyna­mice pro­duk­cji i wie­lo­zmia­no­wo­ści jest bar­dzo istotną zaletą.

Zacz­nijmy od przy­bli­że­nia tema­tyki zasto­so­wa­nia kana­łów nie­rdzew­nych.

Specyfika

W Kom­panii Piwo­war­skiej mamy 7 linii roz­lew­ni­czych – w każ­dej hali są kanały, które odpro­wa­dzają wody­/płyny tech­no­lo­giczne do kana­li­za­cji. Wszyst­kie odwod­nie­nia są pro­du­ko­wane pod kon­kretne wyma­ga­nia klienta – dłu­go­ści/sze­ro­ko­ści/głę­bo­ko­ści/rodzaju rusz­tów/ilo­ści oraz rodzaju odpły­wów/klasy obciążenia. Kanały dobie­ramy na pod­sta­wie wyma­ga­nych bufo­rów lub odbio­rów chwi­lo­wych. Głównym materiałem, z którego produkujemy odwodnienia dla Kompanii Piwowarskiej S.A. jest stal AISI316L (1.4404).

Rozwiązania prototypowe

ATT Inox Drain spe­cja­li­zuje się także w dostar­czaniu roz­wią­zań pro­to­ty­po­wych. Zazwy­czaj zarys two­rzony jest podczas spo­tka­nia z Mistrzem Pro­duk­cji, który przedstawia problem, jednocześnie proponując ewentualne rozwiązanie; na podstawie tych informacji prze­cho­dzimy do reali­za­cji w kilku krokach:

– wysłu­chu­jemy propozycji Zleceniodawcy;

– przygotowujemy wstępne rozwiązanie po dokonaniu wizji lokalnej;

– tech­no­lo­dzy/kon­struk­to­rzy/pro­jek­tanci – przed­sta­wiają pro­po­zy­cję;

– inwe­stor otrzy­muje rze­telną wycenę;

– pro­jek­tu­jemy kon­struk­cję;

– pro­duk­cja rusza po osta­tecz­nej akcep­ta­cji klienta.

Taka droga powsta­nia kon­struk­cji doty­czy nie­mal wszyst­kich elementów dostar­czanych do Bro­wa­rów – od pro­stych pode­stów ser­wi­so­wych, tech­no­lo­gicz­nych, po bar­dziej zaawan­so­wane. Bar­dzo ważne jest, aby wszyst­kie reali­za­cje „były skrojone na miarę” do poszcze­gól­nych maszyn, mono­blo­ków, myjek, transporterów itp.

Wyzwania

Sporym wyzwa­niem dla ATT Inox Drain było dostar­cze­nie tunelu aku­stycz­no­/o­ch­ron­nego na linii roz­lew­ni­czej numer 6. Celem inwestycji była redukcja hałasu oraz ochrona pustych bute­lek przed eks­plo­du­ją­cym szkłem w mono­bloku. Do współ­pracy zapro­si­li­śmy wydział aku­styki AGH z Kra­kowa, który z cie­ka­wo­ścią przy­stą­pił do badań decybeli wewnątrz hali pod­czas pro­duk­cji piwa. Na pod­sta­wie uzy­ska­nych wyni­ków zaproponowaliśmy naj­sku­tecz­niej­szą metodę wyci­sze­nia aku­stycz­nego, która spo­tkała się z akcep­ta­cją Zarządu Kom­panii Piwo­war­skiej S A.

Roz­po­częto etap pro­jek­to­wa­nia tunelu. Pie­czę nad zada­niem mieli najbar­dziej wykfa­li­fi­ko­wani kon­struk­to­rzy oraz pro­jek­tanci ATT Inox Drain. Reago­wali natych­miast na wszel­kie zmiany oraz uwagi zespołu Bro­waru. Oprócz walo­rów aku­stycz­nych i ochron­nych tunel musiał speł­niać bar­dzo wyso­kie wyma­ga­nia jako­ściowe, higie­niczne i wizu­alne. Po nie­zli­czo­nych kon­sul­ta­cjach, usta­le­niach, nara­dach powstał finalny pro­jekt, który w 100% speł­nia wyśru­bo­wane potrzeby Kom­panii Piwo­war­skiej S A.

Praca w ruchu ciągłym, sto­so­wa­nie agre­syw­nej che­mii oraz bardzo inten­syw­na eksploatacja tunelu nie wpływa w żad­nym stop­niu na pogor­sze­nie walo­rów użyt­ko­wych – przy­kład ten poka­zuje, iż ATT Inox Drain to nie tylko odwod­nie­nia prze­my­słowe – to rów­nież, a może przede wszyst­kim skom­pli­ko­wane, zaawansowane kon­struk­cje ze stali nie­rdzew­nej.

 

Po wiel­kim suk­ce­sie tunelu aku­stycz­nego przed­sta­wi­ciele Kom­panii Piwo­war­skiej S A. zwró­cili się z prośbą o zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia dla ope­ra­to­rów nara­żo­nych na nadmierny hałas oraz chłód i skwar (w zależności od pory roku) w hali maga­zy­no­wo­ – pa­ko­wej. Po licz­nych kon­sul­ta­cjach doszli­śmy do wnio­sku, iż naj­lep­szym roz­wią­za­niem będzie dostar­cze­nie kom­plet­nego pomiesz­cze­nia dla ope­ra­to­rów – oczy­wi­ście całego ze stali nie­rdzew­nej. Na eta­pie pro­jek­to­wa­nia „ uzbro­jono„ pomiesz­cze­nie w nie­zbędne panele, meble, kli­ma­ty­za­tory, ogromne dźwię­kosz­czelne okna oraz che­mo­od­porną wykła­dzinę.

Dostar­czone roz­wią­za­nie speł­nia swoją rolę oraz jest sze­roko komen­to­wane na całym tere­nie Kom­panii Piwo­war­skiej S A. Poprawa jako­ści pracy załogi Kom­panii Piwo­war­skiej S A. jest nie­wąt­pli­wym powo­dem do dumy.

ATT Inox Drain cie­szy się dużym uzna­niem jako dostawca, ale rów­nież jako wykfa­li­fi­ko­wany i godny zaufa­nia part­ner, który kom­plek­sowo przeprowadzi montaż dostarczanych elementów. Zespół tech­ni­ków ATT świad­czy usługi mon­tażu kon­struk­cji oraz odwod­nień nie­rdzew­nych – zarówno na tere­nie Pol­ski, jak i całej Europy.

Powyż­sze przy­kłady to tylko pro­mil wszel­kich reali­za­cji dla Kom­panii Piwo­war­skiej S. A. ATT Inox Drain jako dostawca roz­wią­zań nie­rdzew­nych jest obecny nie­mal we wszyst­kich dużych Bro­wa­rach w Pol­sce i wielu browarach europejskich – dla przy­kładu: Car­sl­berg/ Grupa Żywiec/ Perła.

Jacek Jackowski
Inżynier Sprzedaży
jjackowski@att.eu

Porozmawiamy? Kliknij tutaj.

 

Zapisz się na newsletter ATT

Otrzymuj najnowsze aktualizacje o usługach, produktach, ulotkach i możliwościach ATT.

Polityka Prywatności

Akceptuję politykę prywatności ATT

 

Subscribe to ATT newsletter


Receive the latest updates on ATT services, products, flyers and brochures.

Privacy policy

I accept privacy policy

 

Confirme su suscripción al newsletter de ATT

Reciba las últimas noticias sobre los servicios, productos, catálogos y posibilidades que puede ofrecerle ATT Política de Privacidad

Acepto la política de privacidad de ATT

 

ATT-Newsletter bestellen

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten über Dienstleistungen, Produkte, Broschüren und Möglichkeiten von ATT. Datenschutzerklärung

Ich akzeptiere die Datenschutzerklärung von ATT